0206.09.8/ว3609 ขอเชิญประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ 
ปิดรับสมัครการเข้ารับการอบรมรุ่นที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมเต็มจำนวนตามเป้าหมายแล้ว [ปิดรับการโอนเงิน] 
ปิดรับสมัครการเข้ารับการอบรมรุ่นที่ 3 จังหวัดสงขลา เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมเต็มจำนวนตามเป้าหมายแล้ว 
แจ้ง สสจ. รพ.ศูนย์/ทั่วไป รพ.ชุมชน สสอ. รพ.สต. (เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมด้านการเงิน การคลังและพัสดุ)